แบบฟอร์มโครงการ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑. ชื่อโครงการ ประชาธิปไตยสู่สถานศึกษา

๒. ลักษณะโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๓. หลักการและเหตุผล
เยาวชนไทยในปัจจุบันถือ เป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีคุณภาพรวมทั้งมีการเมืองที่ดีในอนาคต โดยมีการส่งเสริมและมีกาสนับสนุนให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนเข้ามามีบทบาทละมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งในการเมืองไทยนั่นใช้ระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การจัดอบรมถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการเมืองในอนาคต ซึ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนต้องส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนและประเทศชาติให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สิทธิและเสรีภาพในได้รับการศึกษา การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ นั้น ประชาชนทุกคนควรจะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งนับว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้จะต้องมีการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากหลักการดังกล่าวยุวชนประชาธิปไตยได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดการฝึกอบรม “ พลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจประชาธิปไตย ” ขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

๔. วัตถุประสงค์
 • ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • ๓. เด็กและเยาวชนสามารถยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตประจำวันได้
 • ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครอง
 • ๕. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ และขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายต่อไป

 • ๕. กลุ่มเป้าหมาย
  ๑.นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จำนวน ๗๐ คน

  ๖. วิธีดำเนินงาน
  บรรยาย เรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” จำนวน ๑ ชม.
  บรรยาย เรื่อง “ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ” จำนวน ๑ ชม.
  แบ่งกลุ่ม เรื่อง “แบ่งกลุ่มระดมสมอง” จำนวน ๑ ชม.
  กิจกรรมเรียนรู้ตามฐาน โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  ๗. ระยะเวลา
  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมเป็นเวลา ๑ วัน

  ๘. สถาบันการศึกษา/องค์กรที่ใช้สถานที่จัดโครงการ
  โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

  ๙. งบประมาณ
  สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร จำนวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้เป็น
  ๑. ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     (จำนวนคน x ราคา x จำนวนมื้อ)
  ๗๐ * ๕๐ * ๑ = ๓,๕๐๐.๐๐ บาท
  ๒. ค่าตอบแทนวิทยากร
     (จำนวนคน x ราคา x ชั่วโมง)
  ๒ * ๖๐๐ * ๑ = ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
  ๓. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
     (ค่าปากกา ค่ากระดาษ ฯลฯ)
  ๖๐๐ บาท
  ๔. ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ๔๐๐ บาท
  ๕. ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร ๓๐๐ บาท
  รวม ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

  ๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
  สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  นาย ชื่อ สุกฤษฎิ์ รัตนเดชาสกุล ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัด สมุทรปราการ รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๕

  ๑๑. ตัวชี้วัด
  ๑. เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีความรู้ในด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
  ๒. เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

  ๑๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
  ๑. แบบทดสอบก่อนฝึกการฝึกอบรม โดยมีการทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมว่าผู้เข้าร่วม กิจกรรมนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะบรรยายมากน้อยเพียงใด
  ๒. แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม โดยมีการทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่บรรยายเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
  ๓. การประเมินองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบรรยายและการทำกิจกรรมฐาน
  ๔. การขยายเครือข่าย

  ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  ๒. เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  ๓. เด็กและเยาวชนสามารถยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตประจำวันได้
  ๔. เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
  ๕. เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ และขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายต่อไป

  ๑๔. ผู้เสนอโครงการ
  นายสุกฤษฎิ์ รัตเดชาสกุล
  ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัด สมุทรปราการ
  รุ่น ๒ ปี ๕๕

  ๑๕. ผู้รับรองโครงการ
  นายชัยเนตร ไวยคณี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

  ๑๖. ผู้ประสานงานโครงการ
  นายสุกฤษฎิ์ รัตนเดชาสกุล ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัด สมุทรปราการ รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๕
  โทรศัพท์ โทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๒๖๔-๒๐๔๙ E-mail masatoyuri@windowslive.com


  หมายเหตุ